phone

 

 

 

 

 

*לסניף איכילוב וראש העין אין הסדרים עם קופת חולים. 

*בסניף ראש העין יש הסכם רק עם כללית ,לקוחות כל שאר הקופות משלמים מחיר פרטי

*בסניף בית שמש יש הסדר עם: קופת חולים מכבי - שלי / זהב /כסף | קופת חולים כללית - (לא החזר)

*סניף בני ברק - איכילוב המחירים הם פרטי לכל קופות החולים

 

ביטוח/שירות  פרטי
 פתיחת תיק  0  48 165  165 33 0  165
 חיסון צהבת A לילד  23  41 160  160 22 20  110
 דלקת מוח יפנית  23 172 510  510 109 20  510
 צהבת B מבוגר  23 23 85 85 14 14  85
 צהבת B ילד  23  23 65 65  ****  ****  65
 צהבת B מבוגר scibvac  23 23 85 85 14 14 85
 צהבת A מבוגר 23  41 160 160 22 20  160
 דיפטריה טטנוס 23 23 45 45  7  7 45
 קדחת צהובה 23  84 285 270  51  20 285
שיתוק ילדים פוליו 23  23 60 60  11  11 60
מנינגיטיס דלקת קרום המוח 23  43 130 130 27 20 130
 טיפואיד הבטן 23 29 90 90 18 18 90
 כלבת 23 39 110 110 22 20 110
בוסטריקס 23 33 110 110 20 20 110
 אבעבועות רוח 23 63 200 200 **** **** 200
 MMR 23 23 100 100 10 10 100
MMRRV 23 83 255 255 **** **** 255
הבטן טיפוס + A צהבת 23  57 200 200 39 20 200
מבוגר TBE חיסון* 23  194 515 515 515 515 515
ילד TBE חיסון* 23  194 700 700 700 700 700
               

חיסונים כנגד*
tbe
ילד/מבוגר
לא נמצאים
במלאי שוטף
אלה מוזמנים רק
לאחר יעוץ עם
הצוות
בלבד (ינתנו כשבועיים לאחר
היעוץ).
מחיר למנת חיסון
בודדת.

             

                     

* מטופלי מכבי שלי נהנים מחיסונים ב- 23 ש"ח בלבד.

                     * בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות לכל מבוטחי קופות החולים.

 

trevel