phone

 

 

 

 

 

*לסניף איכילוב וראש העין אין הסדרים עם קופת חולים. 

*בסניף ראש העין יש הסכם רק עם כללית ,לקוחות כל שאר הקופות משלמים מחיר פרטי

*בסניף בית שמש יש הסדר עם: קופת חולים מכבי - שלי / זהב /כסף | קופת חולים כללית - (לא החזר)

*סניף בני ברק - איכילוב המחירים הם פרטי לכל קופות החולים

 

ביטוח/שירות  פרטי
 פתיחת תיק  0  48 165 35  35 33 0  165
 חיסון צהבת A לילד  23  41 160 **** **** 22 20  110
 דלקת מוח יפנית  23 172 510 20  170 109 20  510
 צהבת B מבוגר  23 23 85 20 30 14 14  85
 צהבת B ילד  23  23 65 20 30  ****  ****  65
 צהבת B מבוגר scibvac  23 23 85 20 30 14 14 85
 צהבת A מבוגר 23  41 160

20

50 22 20  160
 דיפטריה טטנוס 23 23 45 20 30  7  7 45
 קדחת צהובה 23  84 285 20 80  51  20 285
שיתוק ילדים פוליו 23  23 60 20 30  11  11 60
מנינגיטיס דלקת קרום המוח 23  43 130 20 50 46 20 130
 טיפואיד הבטן 23 29 90 20 30 18 18 90
 כלבת 23 39 110 20 30 22 20 110
בוסטריקס 23 33 110 20 30 20 20 110
 אבעבועות רוח 23 63 200 20 60 **** **** 200
 MMR 23 23 100 20 30 10 10 100
MMRRV 23 83 255 20 80 **** **** 255
הבטן טיפוס + A צהבת 23  57 200 **** **** 39 20 200
מבוגר TBE חיסון* 23  194 515 20 190 50 20 515
ילד TBE חיסון* 23  194 700 20 190 50 20 700
 
מחיר עבור מנה בודדת של חיסון 
                     * בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות לכל מבוטחי קופות החולים.
               

                     

               


 

 

* מטופלי מכבי שלי נהנים מחיסונים ב- 23 ש"ח בלבד.

                     * בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות לכל מבוטחי קופות החולים.

 

 

trevel